เมนูหลัก
วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก สมัครสมาชิก การขอรับเงินอุดหนุน บล็อก ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2554 (จำนวน 19 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน สิงหาคม
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน กรกฎาคม
  ชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2555 (ภาคใต้ 3 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  ชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2555 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  ชมรม/สมาคม วิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2555 (ภาคเหนือ 3 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  ชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2555 (ภาคกลาง 4 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน มิถุนายน
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน พฤษภาคม
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน เมษายน
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน มีนาคม
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์
  แผ่นพับสื่อสัมพันธ์เครือข่ายคุรุสภา ปี 2556 ฉบับเดือน มกราคม
  การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  ทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ภาคใต้) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
  ทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ภาคตะวันออก) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
  ทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
  ทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ภาคเหนือ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
  ทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ภาคกลาง) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 
วีดีโอ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
Banner Link
 
 
Web Link
 
 
© 2010. KSP.OR.TH | All Rights Reserved.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 2 ชั้น 4 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2281 9572 อีเมล์ :