วัตถุประสงค์

๑.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๒.เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ

๓.เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

 กลุ่มเป้าหมาย

       ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

 

ระยะเวลาในการอบรม

       จำนวน ๓ วัน ๒ คืน

 

 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

       แผนการจัดการที่ ๑     เรื่อง "ศาสนากับวิถีชีวิตครู"                                 ๒ ชั่วโมง

       แผนการจัดการที่ ๒     เรื่อง "ความคิดรากฐานแห่งการสอน"                     ๒ ชั่วโมง

       แผนการจัดการที่ ๓     เรื่อง "การบริหารจิต(ความดีสากล)"                      ๗ ชั่วโมง

       แผนการจัดการที่ ๔     เรื่อง "กฎแห่งกรรม"                                          ๓ ชั่วโมง

       แผนการจัดการที่ ๕     เรื่อง "พระคุณครู : จรรยาบรรณของวิชาชีพ            ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

       แผนการจัดการที่ ๖     เรื่อง "เกราะ ๕ ชั้น และคุณธรรม ๔ ประการ"          ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

       แผนการจัดการที่ ๗     เรื่อง "กระบวนการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี"            ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

       แผนการจัดการที่ ๘     เรื่อง "ศาสนพิธีเบื้องต้น"                                     ๑ ชั่วโมง

       แผนการจัดการที่ ๙     เรื่อง "การส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนา"                   ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

       แผนการจัดการที่ ๑๐   เรื่อง "การสร้างเครือข่ายครูดี"                              ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

       แผนการจัดการที่ ๑๑   เรื่อง "ต้นแบบครูดี"                                           ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที

 

 

  

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

       ๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
       ๒. มีความสมัครใจที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
       ๓. เป็นผู้ที่ต้องการมีวิถีชีวิตที่ดี
       ๔. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้เข้ารับการอบรม
       ๕. มีความประสงค์หรือสนใจที่จะเป็นผู้ให้การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
       ๖. ไม่เคยเข้ารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

 

 การประเมินผล

๑.ผู้เข้ารับการอบรมที่จะได้รับวุฒิบัตรจากคุรุสภา ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
   ๑.๑  มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
   ๑.๒  ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด
   ๑.๓  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับวุฒิบัตรจากคุรุสภาแล้ว ภายหลังมีพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภามีสิทธิเรียกวุฒิบัตรคืน

 

 

 

             ๑.ผู้เข้ารับการอบรมต้องถือศีล ๘

             ๒.ผู้เข้ารับการอบรมต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว(ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการฝึกปฏิบัติธรรม / ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป

             ๓.ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดของศูนย์การพัฒนา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยเคร่งครัด

             ๔.ผู้เข้ารับการอบรมต้องปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะที่เข้ารับการอบรม

             ๕.ผู้เข้ารับการอบรมห้ามนำสิ่งต่อไปนี้เข้ามาในบริเวณศูนย์การพัฒนาฯ

                      ๕.๑   สิ่งเสพติดและของมึนเมา

                      ๕.๒   สิ่งของมีค่าทุกประเภท

                      ๕.๓   หนังสือ / เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอบรม

                      ๕.๔   เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด

                      ๕.๕   อาวุธทุกชนิด และสิ่งของที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

              ๖.สิ่งของจำเป็นที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำไป

                      ๖.๑   บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

                      ๖.๒   ไฟฉาย

                      ๖.๓   สบู่/ยาสระผม/ยาสีฟัน/แปรงสีฟัน/ผงซักฟอก/ขันน้ำ/ผ้าเช็ดตัว/ผ้าเช็ดหน้า

                      ๖.๔   ยารักษาโรคประจำตัว (ห้ามลืมเป็นอันขาด)