ารพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน 

                          พบว่า มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละสังกัด ในการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีคุณธรรม นำความรู้ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด

                “คุรุสภา” ซึ่งเป็นสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีสมาชิกคุรุสภารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากกว่าแปดแสนคน กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

                เพื่อเป็นข้อกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพที่พึงประสงค์ ตั้งแต่การเข้าสู่วิชาชีพ และการดำรงอยู่ในวิชาชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ทางวิชาการ ชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

                คุรุสภาได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจของคุรุสภาที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านศีลธรรม สมาธิ ปัญญา และเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพ
       


 

      

 

 

 

 

                   ๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

 

                   ๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ๓.๑ เชิงปริมาณ

 

                             (๑) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

 

                             (๒) รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สื่อมวลชน และผู้ปกครอง ทั่วประเทศ               

 

                             (๓) ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง  และเข็มเงิน

 

                   ๓.๒ เชิงคุณภาพ

 

                             ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน