..:: วันครู : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ::..
 
 
 
ประวัติวันครู
 
ดอกกล้วยไม้ ดอกไม้วันครู
 
โองการอัญเชิญบูรพาจารย์(ฉบับเต็ม)
 
โองการอัญเชิญบูรพาจารย์(ฉบับย่อ)
 
คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
 
คำปฏิญาณ
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "การถวายราชสมัญญา"
 
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา
 
ผู้บริหารระลึกถึงพระคุณครู
 
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่นปี 53
 
รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาปี 53
 
ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
ปี 53
 
ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2554
 
กำหนดการวันครู14-16 ม.ค. 54
 
กำหนดการวันครู 16 ม.ค. 54
 
แบบสอบถามวันครูปี 54 [แบบที่ 2]
 
แบบสอบถามวันครูปี 54 [แบบที่ 3]
 
เพลง "รางวัลของครู"
 
เพลง "คุรุบุปผชาติ"
 
รวมผลงานเพลงเทิดเกียรติคุณครู
 
VCD วันครู
 
วันครู 2553
 
 
   

postcard

พัฒนาโดย...สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร

จำนวนผู้เข้าชม 22808