ชื่อหนังสือ : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2550  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : -  
 
เนื้อหาโดยย่อ :  
    หนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2550
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2550
จำนวน 90 โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป

เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์