ชื่อหนังสือ : การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : -  
 
เนื้อหาโดยย่อ :

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาจากการที่คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภาได้ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศส่งเข้าร่วม
คัดสรรเพื่อนำเสนอในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 5

         สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ เกิดจากประสบการณ์และมุมมองของคณะผู้เขียนที่อยู่ในแวดวงวิชาการและศาสตร์ด้านการวิจัย มุ่งหวังให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้แนวปฏิบัติ วิธีการ ทฤษฎี และโอกาสที่จะใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนร่วมกัน

เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<

 

 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์