ชื่อหนังสือ : ประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องในงานวันครู พ.ศ. 2554  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : หอสมุดคุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :  
 หนังสือ "ประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ได้รับการยกย่องในงานวันครู พ.ศ. 2554" 
 
ภายในเล่มประกอบด้วย รายชื่อ ประวัติโดยย่อ และผลงาน
ของผู้ที่ได้รับการยกย่อง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 
และรางวัลที่ได้รับการยกย่องอื่นๆ ได้แก่
       - ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2554
       - ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2553
       - ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2553
       - ผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2544
       - ผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

  เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์