ชื่อหนังสือ : พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  
ผู้แต่ง : คุรุสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : หอสมุดคุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :  หนังสือ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
 คุรุสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระวันครู 16 มกราคม 2554

          ภายในเล่มประกอบด้วยสาระของปาฐกถาพิเศษ ชุด
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาคนไทยที่สมบูรณ์แบบ"
ซึ่งเป็นการพรรณนาถึงพระบรมปรีชาญาณ และ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต
และ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ซึ่งปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน 2553 
         
 เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์