ชื่อหนังสือ : การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : 9789747467819  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : หอสมุดคุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :            หนังสือ "การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา"
           เป็นหนังสือที่รวมเนื้อหาสาระของรายงานการวิจัยที่สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาให้การสนับสนุนทุนวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
        1. การศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562)
        2. การพัฒนาตัวบ่งชี้กิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
        3. แนวทางการพัฒนาการออกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของคุรุสภา
        4. การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์