ชื่อหนังสือ : คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู  
ผู้แต่ง : สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : -  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
 "คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู"
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครู ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

  โดยได้แบ่งเนื้อหา ดังนี้
          บทนำ และ สารบัญ                     >>>Click<<< 
          บทที่ 1  การบริหารงานวิชาการ  >>>Click<<<
          บทที่ 2  การบริหารงบประมาณ  >>>Click<<<
          บทที่ 3  การบริหารงานบุคคล    >>>Click<<<
          บทที่ 4  การบริหารทั่วไป           >>>Click<<<
          บทที่ 5  ลักษณะของครูที่ดี       >>>Click<<<
          ภาคผนวก เอกสารอ้างอิง          >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์