ชื่อหนังสือ : ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : 9789747467499  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : หอสมุดคุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
 หนังสือ "ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น"

     จากการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) ประจำปี 2553 

เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์