ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : หอสมุดคุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
   พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เล่มนี้ เป็นการรวมพระราชบัญญัติครูฉบับต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาโดยลำดับคือ พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2509  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2519  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521  และพระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2523 ไว้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงในขณะนั้น
 


หนังสือฉบับเต็ม  >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์