คุรุสภา

รายชื่อสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดต่างๆ และจำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ตามเกณฑ

แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ตารางแสดงรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน
หมายเหตุ : (ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กรุณาคลิกที่จำนวนตัวเลข)
ลำดับ รายชื่อสถาบัน จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 49 -
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 67 -
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 29 -
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 77 -
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 38 -
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 26 -
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 -
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 146 -
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 52 -
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 89 -
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 61 -
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 100 -
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 72 -
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 53 -
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 48 5
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 85 -
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 247 -
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 32 -
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 58 -
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 46 -
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 31 -
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 114 -
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 77 -
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 219 -
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 180 -
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 48 1
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 35 -
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 240 3
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 102 -
30 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 83 -
31 มหาวิทยาลัยธนบุรี 74 -
32 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - 13
33 มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ 16 -
34 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 3 -
35 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 119 -
36 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 134 -
37 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 108 -
38 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 132 -
39 วิทยาลัยเชียงราย 113 -
40 วิทยาลัยตาปี 54 -
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 122 -
42 วิทยาลัยนครราชสีมา 92 -
43 วิทยาลัยสันตพล 84 -
44 สถาบันอาศรมศิลป์ 22 -
รวม 3,587 22