ค้นหาข้อมูล รายชื่อนักศึกษาที่จบในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)

หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล : รายชื่อนักศึกษาที่จบในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)

 
 
ใส่ข้อมูล : ,ชื่อ,นามสกุล
 
จำนวนผู้เข้าชม 62178


หมายเหตุ ** สถานการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\v_standard\data\index.php on line 79
ที่
ชื่อสถาบันการศึกษา
จำนวน(ราย)
 
Untitled Document
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) เป็นกรณีพิเศษ


หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองของคณะกรรมการคุรุสภา

         ๑. สถาบันกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือผู้เข้าศึกษาจบปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษา          
         ๒. โครงสร้างของหลักสูตรมีเนื้อหาสาระความรู้วิชาชีพครูสอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา
         ๓. สถาบันที่ขอรับรอง  ต้องดำเนินการภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑  และส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้คุรุสภา
         ๔. ผู้ได้รับรองความรู้ครบทั้ง ๙ มาตรฐานแล้ว  ให้ขอรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู  ดังนี้
                    ๔.๑  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเป็นเวลา ๑ ปี  มาขอเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                    ๔.๒ ยังไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู  ให้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติว่ามีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เมื่อสอนครบ ๑ ปี  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินและนำหลักฐานการประเมิน  ประกอบการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          คณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  มีมติให้การรับรองความรู้วิชาชีพครู  ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ของสถาบัน  จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้

          ๑.รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร  จำนวน ๙ มาตรฐาน ของ ๙ สถาบัน ดังต่อไปนี้
              - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๘  ๑/๒๕๔๙)
              - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒/๒๕๔๘)
              - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๔ -๒๕๔๙)
              - มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙)
              - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
              - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
              - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
              - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)
              - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒/๒๕๔๙)

          ๒.รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร  จำนวน ๘ มาตรฐาน  ยกเว้นมาตรฐานที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา  ของ ๓ สถาบัน ดังต่อไปนี้
             - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๒๕๔๓)
             - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม (ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๑/๒๕๔๘  ๒/๒๕๔๘  ๑/๒๕๔๙)

         ๓.รับรองความรู้วิชาชีพครูในหลักสูตร  จำนวน ๘ มาตรฐาน  ยกเว้นมาตรฐานที่ ๔ จิตวิทยาสำหรับครู  ของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย  (ปีการศึกษาที่เปิดสอน ๑/๒๕๔๙)

 
 
Untitled Document
การดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        ๑.ผู้ผ่านการรับรองความรู้ ๙ มาตรฐาน  ให้ดำเนินการขอรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู
        ๒. ผู้ผ่านการรับรองความรู้  ไม่ครบ ๙ มาตรฐาน  มาตรฐานที่ไม่ได้รับการรับรอง  ให้ดำเนินการ
                    ๒.๑ ขอเทียบโอนความรู้  โดยใช้ความรู้ในการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ
                    ๒.๒ สมัครทดสอบความรู้จากคุรุสภา (ครั้งที่ ๒ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑  ทดสอบวันที่ ๕  - ๗ เมษายน ๒๕๕๑)
        ๓. การขอรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้ใช้แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  โดย
            ผู้ประกอบวิชาชีพครูมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ดำเนินการประเมินการปฏิบัติการสอน  (สามารถดาวน์โหลด “แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู” ได้จากเว็บไซด์ของคุรุสภา)
        ๔. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ให้จัดส่งเอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอ  และแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู