การจำหน่ายเสื้อหนึ่งแสนครูดี (ครั้งที่3)

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพ
ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป  โดยกำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี  พิจารณาคัดเลือกแล้วจัดส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อประกาศรายชื่อหนึ่งแสนครูดี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556  และจะมีการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีในวันครูที่ 16 มกราคม 2557  นั้น

          สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี”  (ครั้งที่ 3)   เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ทุกสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “หนึ่งแสนครูดี” ตามโครงการหนึ่งแสน
ครูดี  ประจำปี พ.ศ.2556  ซื้อไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นการรณรงค์
ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

          ดังนั้น เพื่อให้การจำหน่ายเสื้อหนึ่งแสนครูดี  (ครั้งที่ 3)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถส่งมอบเสื้อให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ทุกสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  “หนึ่งแสนครูดี”
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไปได้สวมใส่เสื้อ “หนึ่งแสนครูดี”  ได้ทันวันที่มีการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีในวันครู
16  มกราคม  2557    สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งข้อมูลและวิธีการสั่งซื้อเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี”  ดังนี้

                   1. คุณภาพ : ยังคงรักษาคุณภาพที่โดดเด่นเหมือนเดิม กล่าวคือ เป็นผ้า COTTON INTERLOCK สั่งย้อมพิเศษ ทำให้เนื้อเนียนเป็นเงา สวยงาม น้ำหนักดี และหนาพิเศษ

                   2. รูปแบบ : เพิ่มตราพระพฤหัสบดี โดยปักอย่างสวยงามบนหลังเต่าด้านหลังตัวเสื้อ นอกนั้นยังคงเหมือนเดิม

                   3. ราคา : ตัวละ 300 บาท (ราคารวมค่าจัดส่ง)  แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร  

                   4. การสั่งซื้อ : สั่งซื้อได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาทั่วประเทศ หรือ สั่งซื้อโดยตรงได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยโอนเงินเข้าบัญชี สินค้าสวัสดิการของคุรุสภา ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 059-6-01331-0
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ แล้วส่งใบสั่งซื้อพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายัง ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หรือ ทางโทรสาร 0-2280-1729

                   5. การจัดส่ง : จัดส่งเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับใบสั่งซื้อและสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
ครบถ้วนแล้ว   (เนื่องจากสินค้ารับเป็นพรีออเดอร์ จึงไม่มีสินค้าคงสต๊อกไว้เพื่อรอจำหน่าย)

                   6. รายละเอียด : ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” เพิ่มเติม ได้ที่http://news.ksp.or.th/welfareksp/index.php/howto-buy-2/1-howto-buy หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมชาย  แก้วเจริญ หรือคุณสุนีรัตน์  สุวรรณแสง 
โทรศัพท์/โทรสาร (02) 280 - 1729

                  7. คำชี้แจง : ควรสั่งซื้อเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2556  เพื่อจะได้สวมใส่ได้ทันในวันครูที่ 16 มกราคม 2557

 

                                                              สำนักอำนวยการ  กลุ่มสวัสดิการ
                                                                 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา